ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում/վերապատրաստում

 

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՂՈՒՄՈՎ

Իրավական փաստաթղթեր

 

Համաձայն մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման կարգի՝ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=179235) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու նպատակով տարեկան առնվազն երկու անգամ կազմակերպում է քննություն:

Յուրաքանչյուր քննության անցկացումից առաջ ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ում տեղի է ունենում մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննությունների նախապատրաստական դասընթաց՝ 60 ակադեմիական ժամ (1 ժամը՝ 45 րոպե) տևողությամբ։

Դասընթացի բոլոր դասաժամերի առնվազն 95%-ին ներկա գտնված անձանց թույլատրվում է մասնակցել քննութայնը:

Քննությունն անցկացնում է Կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծած հանձնաժողովը դասընթացի ավարտից ոչ շուտ քան 5-րդ և ոչ ուշ քան 15-րդ աշխատանքային օրը:

Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 80 րոպե ժամանակ։

Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90%-ին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Դասընթացի անցկացման ժամանակահատվածի, գրաֆիկի, վայրի և պայմանների մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև քննության անցկացման օրվա, ժամի և վայրի, նախատեսված հարցերի շրջանակի, դասընթացին և քննությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվում են Կոմիտեի պաշտոնական կայքէջում` դասընթացի մեկնարկից առնվազն 20 օր առաջ, ինչպես նաև ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»-ի կայքէջում և սոցիալական ցանցերի էջերում:

Որակավորման դասընթացին մասնակցելու պայմաններն են՝

  • դիմում` Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի անունով (դիմումի ձևը կցվում է յուրաքանչյուր անգամ հայտարարության մեջ),
  •  անձը հաստատող և անձի քաղաքացիության մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթի պատճենների ներկայացում,
  •  բարձրագույն կրթության դիպլոմի (վկայականի) պատճենի ներկայացում,

դասընթացին մասնակցության համար սահմանված վճարի և քննությանը մասնակցելու համար նախատեսված պետական տուրքի վճարումները հաստատող փաստաթղթերի ներկայացում:

Դասընթացի թեմաները և աղբյուները

Հ/Հ

Դասախոսության թեման

Տևողությունը  (ժամ)

Իրավական ԱԿՏ

Հղում

1

ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան համակարգը, ապրանքի հայտարարագիր ենթահամակարգը, թույլատվական փաստաթղթեր ստանալու համար հայտերի ներկայացումը, մաքսային տարանցում և նախնական տեղեկատվություն ենթահամակարգերը

5

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159647

2

Մաքսային հայտարարագրի լրացման կարգը

7

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման կարգը և պայմաններ

          https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=179235

3

Մաքսային ընթացակարգեր

8

4

ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի հիմնական հասկացությունները

4

5

Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար սահմանված արգելքներն ու սահմանափակումները

4

6

Մաքսային իրավախախտումներ

2

7

Ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը, անձնական օգտագործման ապրանքների արժեքի որոշումը

4

8

Մաքսային վճարներ և մաքսային մարմինների կողմից գանձվող այլ վճարներ, դրանց գծով վճարման պարտավորությունների ապահովում

2

9

Միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման և այդ տարածքից ապրանքների մեկնման հետ կապված մաքսային գործառնությունները

2

10

Ընդհանուր դրույթներ մաքսային հսկողության մասին

6

11

Ապրանքների ժամանակավոր պահպանությունը

2

12

«Ոչնչացում» ընթացակարգի շրջանակներում ապրանքների ոչնչացման կարգը

2

13

Մաքսային տարանցման հետ կապված մաքսային գործառնությունները

4

14

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման և վերապատրաստման կարգերը, որակավորումը պահպանելու համար անհրաժեշտ տարեկան միավորները

2

15

Ապրանքների ծագման երկիրը

2

16

Ապրանքների դասակարգման հիմնական կանոնները, դասակարգման վերաբերյալ որոշումները

2

17

Ապրանքների նախնական հայտարարագրումը

2

Ընդամենը

60 ժամ

(1 ժամը=45 րոպե)