ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն»

Հարկային ծառայողի պատրաստման դասընթաց

 

Մասնագիտական գիտելիքների ստուգման փուլի հարցաշար

 

Պարտադիր պայման

            Դասընթացի ընդունելությանը կարող են մասնակցել հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած, բարձրագույն կրթություն ունեցող  Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն համապատասխան մասնագիտություն հարկային ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար ՝ համաձայն հավելվածի (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155950 ):

 

Դիմելու կարգ, անհրաժեշտ փաստաթղթեր

            Դասընթացի ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առցանց դիմում (Հարկային ծառայողի պատրաստման դասընթաց (hirebee.ai)) կցելով հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները

 1. լուսանկար
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,
 3. սոցիալական քարտ (հանրային ծառայությունների համարանիշ),
 4. արական սեռի անձինք՝ զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող համապատասխան տեղեկանք,
 5. բարձրագույն կրթության առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ,
 6. օտար լեզվի իմացության բավարար մակարդակը հավաստող փաստաթուղթ, 
 7. հարկային ծառայողի համար՝ տեղեկանք աշխատավայրից աշխատանքային փորձի վերաբերյալ, 
 8. Ինքնակենսագրական ( CV ),

Բոլոր ներկայացվող փաստաթղթերը չպետք է գերազանցեն 15 մեգաբայթը։

Մանրամասները հարկային կամ մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացների մասնակցության համար ընդունելության կարգում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=175433: 

Դասընթացի ընդունելության մանրամասներ

Դասընթացի ընդունելությունը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝

  1) օտար լեզվի գիտելիքների ստուգում,

Օտար լեզուների  իմացության բավարար մակարդակը հավաստող փաստաթուղթ է հանդիսանում լեզուների իմացության համաեվրոպական (IELTS, TOEFL=B1, DALF=C1, GOETHE-ZERTIFIKAT=A1) մակարդակը հավաստող փաստաթուղթը (Տես՝ այստեղ

Օտար լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե անձը կրթությունը ստացել է համապատասխան լեզվով կամ ունի ՀՀ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպված դասընթացի հավաստագիր:

Օտար լեզուների իմացության մակարդակը հավաստող փաստաթղթի բացակայության դեպքում գիտելիքների ստուգումը իրականցվում է Ուսումնական կենտրոնի կողմից՝ թեստավորման միջոցով։ Թեստավորման փուլը հաղթահարած են համարվում 70% և ավել գնահատական ստացած  մասնակիցները:

  2) համակարգչային գիտելիքների ստուգում,

Թեստավորման համակարգչային գիտելիքների ստուգման ենթափուլն անցկացվում է դիմումների ընդունման վերջնաժամկետին հաջորդող օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Թեստավորման համակարգչային գիտելիքների ստուգումը իրականացվում է Ուսումնական կենտրոնի կողմից, որը հաղթահարում են այն մասնակիցները, ովքեր ստանում են 70% և ավել գնահատական: Հրամանը հղումով` https://src.training-center.am/hraman:

Ուսումնական կենտրոնը թեստավորման վայրի, օրվա և ժամի մասին բոլոր թեստավորումներից առնվազն 2 աշխատանքային օր առաջ տեղեկացնում է մասնակցին՝ դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի միջոցով։

3) մասնագիտական գիտելիքների ստուգում,

Թեստավորման մասնագիտական ստուգումն իրականացվում է Ուսումնական կենտրոնի կողմից, ստուգումը հաղթահարում են այն մասնակիցները ովքեր ստանում են 50% և ավել գնահատական։ Մասնագիտական գիտելիքների հարցաշարը ճիշտ պատասխաններով կհրապարակվի Ուսումնական կենտրոնի կայքէջում:

Թեստավորման ենթափուլին մասնակցության հրավեր ստացած դիմորդը թեստավորմանը չմասնակցելու դեպքում զրկվում է տվյալ ընդունելության հետագա փուլերին մասնակցելու հնարավորությունից՝ անկախ թեստավորմանը չմասնակցելու պատճառներից:

Մասնագիտական գիտելիքների ստուգման փուլի հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղումով՝ https://src.training-center.am/storage/files/harcashar.xlsx

4) բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկի ներկայացում,

Թեստավորումները հաղթահարած մասնակիցներին առաջարկվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնել և ներկայացնել բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկ:

5) ընդունելության հարցազրույց,

Լրացված բարեվարքության հարցաթերթիկը ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում կազմակերպվում է Ընդունելության հարցազրույցի փուլը, որի անցկացման վայրի, օրվա և ժամի մասին դիմորդները կտեղեկացվեն 2 աշխատանքային օր առաջ:

Հարցազրույցի արդյունքներով, հանձնաժողովի անդամների բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ յուրաքանչյուր մասնակցի համար կայացվում է դրական կամ բացասական որոշում:

Հարցազրույցը հաղթահարած դիմորդները հնարավորություն են ստանում մասնակցելու կազմակերպվող անվճար նախապատրաստական դասընթացին՝ տեսական և գործնական փուլերով։ Դասընթացի ավարտին կկայանա ավարտական հարցազրույց/քննություն, որի արդյունքում դիմորդը կստանա հավաստագիր և աշխատելու հնարավորություն աշխատելու հարկային ծառայության տարբեր պաշտոններում։

Մանրամասները հարկային կամ մաքսային ծառայողների պատրաստման դասընթացների մասնակցության համար ընդունելության կարգում՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=175433   

Դասընթացի նկարագրություն

1 Տեսական փուլ

 • Դասընթացի տեսական մասի տևողությունը ոչ ղեկավար անձնակազմի համար 80-86 ակադեմիական/ժամ է (4-5 շաբաթ, օրական մինչև 5 ակ/ժամ)։ Իսկ ղեկավար անձնակազմի համար մասնագիտական թեմաներով 30-35 ակադեմիական/ժամ է (2 շաբաթ, օրական մինչև 5 ակ/ժամ), կառավարչական հմտությունների համար մինչև 30 օր է։
 • Դասընթացները կանցկացվեն աշխատանքային օրերին երկու հերթափոխով՝ 09:30-13:00 կամ 18:30-22:00-ն՝ ՀՀ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոնում։
 • Տեսական դասընթացների ընթացքում իրականացվելու է քննություն՝ թեստավորման միջոցով՝ դասընթացի ընթացքում և ավարտին՝ առվնազն 2 անգամ։ Եթե մասնակիցների առաջխաղացումը ցածր է հնարավոր առավելագույն գնահատականի 70%-ից կամ տվյալ ժամանակահատվածում դասերից անհարգելի պատճառով բացակայել են 10 և ավել դաս՝ զրկվում են տվյալ դասընթացին մասնակցելու հետագա իրավունքից:

2 Գործնական փուլ

 • Դասընթացի գործնական մասի տևողությունը ոչ ղեկավար անձնակազմի համար տևողությունը կազմում է 4 շաբաթ (չվարձատրվող): Իսկ ղեկավար անձնակազմի համար՝ 2 շաբաթ:
 • Դասընթացի գործնական պարապմունքները տեղի կունենան հարկային համակարգի տարբեր  ստորաբաժանումներում։

3 Ավարտական հարցազրույց

Մանրամասները հարկային ծառայողի (բացառությամբ՝ ղեկավար պաշտոնների) պատրաստման դասընթացի կազմակերպման կարգում՝ arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=179003&fbclid=IwAR2i9NN2-FDAToe9xFIdxQo8dkO49tcN2am_6s_k0PDZvsoKw9_DFM1mFko

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը 2024թ. հունվարի 8-ն է:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել՝ 060 844 988, 060 844 986, 060 844 951 կամ գրել dimord@src.training-center.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Դիմում-հայտը կարող եք ներկայացնել հետևյալ հղմամբ`Հարկային ծառայողի պատրաստման դասընթաց (hirebee.ai):

Դիմորդների հետ հետադարձ կապը ապահովվելու է բացառապես դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեի միջոցով: